Privacyverklaring

Sandra van Gasteren – Graphics & Animation, gevestigd aan Poorterweg 46, 5984NP, Koningslust, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Poorterweg 46, 5984NP, Koningslust
(+31) 6 398 88 556
KVK nummer: 91306183

Sandra van Gasteren is de Functionaris Gegevensbescherming van Sandra van Gasteren – Graphics & Animation. Via sandra.van.gasteren@gmail.com kun je contact met ons opnemen.


Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoongegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website eens heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals naam, telefoonnummer, email of rekeningnummer. Voor meer informatie, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sandra van Gasteren – Graphics & Animation verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Eventuele bedrijfsinformatie zoals bedrijfsnaam, KVK nummer, bedrijfsadres e.d.
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sandra.van.gasteren@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sandra van Gasteren – Graphics & Animation verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Sandra van Gasteren – Graphics & Animation analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Sandra van Gasteren – Graphics & Animation volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Sandra van Gasteren – Graphics & Animation verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw recensie worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze wanneer ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sandra van Gasteren – Graphics & Animation bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij verwerken je naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende gegevens, adres, woonplaats, emailadres en emailverkeer, telefoonnummer(s), financiële gegevens en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal te kunnen leveren. Deze gegevens worden tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst bewaard. Wij doen dit voor de uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Voor financiële administratie verwerken wij je naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende KVK gegevens en btw-nummer, factuuradres, email, telefoonnummer, klantnummer, betalingsgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens verwijderen dan wel anonimiseren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sandra van Gasteren – Graphics & Animation verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sandra van Gasteren – Graphics & Animation gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sandra van Gasteren – Graphics & Animation en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sandra.van.gasteren@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Sandra van Gasteren – Graphics & Animation wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sandra van Gasteren – Graphics & Animation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sandra.van.gasteren@gmail.com

Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun je een email sturen naar sandra.van.gasteren@gmail.com. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan, kun je dat ons ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 14-09-2023.

Comments are closed.