Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sandra van Gasteren – Graphics & Animation

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Sandra van Gasteren – Graphics & Animation, (ook wel Opdrachtnemer genaamd) en een Opdrachtgever (de wederpartij van Sandra van Gasteren – Graphics & Animation) waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige gedeelte van deze algemene voorwaarden van toepassing. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden over de vervanging van de nietige bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien Sandra van Gasteren – Graphics & Animation niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sandra van Gasteren – Graphics & Animation in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Sandra van Gasteren – Graphics & Animation gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Sandra van Gasteren – Graphics & Animation verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Sandra van Gasteren – Graphics & Animation, een door Sandra van Gasteren – Graphics & Animation gestuurde offerte of het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Sandra van Gasteren – Graphics & Animation en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

 Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Sandra van Gasteren – Graphics & Animation gelden 30 dagen, tenzij anders vermeld. Daarna vervalt de aanbieding of offerte.
 2. Wijzingen in de oorspronkelijke gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Sandra van Gasteren – Graphics & Animation zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeekomst

 1. De overeenkomst tussen Sandra van Gasteren – Graphics & Animation en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 2. Indien er voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is opgegeven, dan is dit nummer een fatale termijn. Hier kan vanafgeweken worden door schriftelijk de Opdrachtgever op de hoogte te stellen, tenminste twee weken van tevoren. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation dient dan daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd geldt niet als wanprestatie en laat de verplichting aan de Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.
 3. Indien door Sandra van Gasteren – Graphics & Animation of ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, zoals bij animaties, kan Sandra van Gasteren – Graphics & Animation de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de beide partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Door deze nieuwe overeenkomst kan ook de oorspronkelijke termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 5. Prijzen, prijsverhoging, facturatie en betalingen

 1. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Sandra van Gasteren – Graphics & Animation van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sandra van Gasteren – Graphics & Animation niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Na het ondertekenen van een overeenkomst met Sandra van Gasteren – Graphics & Animation, het bevestigen van een offerte of een opdracht per e-mail waarin een vast bedrag staat voor het product, kan de Opdrachtgever na het starten van de opdracht niet kosteloos van voorstel veranderen. Indien de Opdrachtgever de opdracht of het product wenst te veranderen zal een nieuwe overeenkomst worden opgesteld en het verschuldigde bedrag voor de oude overeenkomst zal worden gefactureerd.
 5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Sandra van Gasteren – Graphics & Animation aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval de Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.
 8. De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend conform artikel 6:96 BW volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Sandra van Gasteren – Graphics & Animation wordt hierbij uitgesloten.
 10. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.
 2. De Opdrachtgever is gehouden de instructies van Sandra van Gasteren – Graphics & Animation omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
 3. De Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens schriftelijk door te geven.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst, opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation deelt haar werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met de Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Sandra van Gasteren – Graphics & Animation zich naar de arbeidstijden bij de Opdrachtgever.
 3. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sandra van Gasteren – Graphics & Animation het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sandra van Gasteren – Graphics & Animation zijn verstrekt, dan heeft Sandra van Gasteren – Graphics & Animation het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Indien Sandra van Gasteren – Graphics & Animation kennis heeft vernomen over omstandigheden waardoor goede grond is om te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of niet kan nakomen, is zij ook bevoegd nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft, onvoldoende is of door vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever’s kant uitblijft, dan is Sandra van Gasteren – Graphics & Animation ook bevoegd nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
 7. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich andere omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Sandra van Gasteren – Graphics & Animation kan worden gevergd.
 8. Indien Sandra van Gasteren – Graphics & Animation tot opschorting of ontbinding overgaat, is deze op geen enkele wijze verplicht tot vergoeding van schade en kosten die op welke manier dan ook zijn ontstaan.
 9. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Sandra van Gasteren – Graphics & Animation gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die direct of indirect zijn ontstaan.
 10. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen die uit de overeenkomst komen, niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Sandra van Gasteren – Graphics & Animation gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, vanwege wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 11. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Sandra van Gasteren – Graphics & Animation, zal deze in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, is Sandra van Gasteren – Graphics & Animation niet verplicht zorg te dragen de nog te verrichten werkzaamheden over te dragen aan derden.
 12. In geval van liquidatie, surséance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrij over zijn vermogen kan beschikken, is Sandra van Gasteren – Graphics & Animation vrij om de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vordering van Sandra van Gasteren – Graphics & Animation op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddelijk opeisbaar.

Artikel 8. Overmacht

 1. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolgd van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Sandra van Gasteren – Graphics & Animation geen invloed kan uitoefenen en zij dus niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 2. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichting uit de overeenkomst opschorten. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation zal dan in overleg treden met de Opdrachtgever over een nieuwe overeenkomst. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst wilt annuleren, is Sandra van Gasteren – Graphics & Animation niet verplicht tot vergoeding van eventuele schade.
 3. In geval van overmacht zal Sandra van Gasteren – Graphics & Animation dit schriftelijk melden aan de Opdrachtgever.
 4. Voorzover Sandra van Gasteren – Graphics & Animation ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Sandra van Gasteren – Graphics & Animation gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9. Meerwerk

 1. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst zijn gesloten is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Sandra van Gasteren – Graphics & Animation gefactureerd.
 2. Voor zover voor de diensten/producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Sandra van Gasteren – Graphics & Animation de Opdrachtgever van tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Sandra van Gasteren – Graphics & Animation, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Sandra van Gasteren – Graphics & Animation daartoe bevoegd.
 2. De door Sandra van Gasteren – Graphics & Animation ontwikkelde producten blijven eigendom van Sandra van Gasteren – Graphics & Animation. Deze producten mogen niet doorverkocht worden of als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Sandra van Gasteren – Graphics & Animation te allen tijde gerechtigd zijn/haar naam op of bij het werk te vermelden of verwijderen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Sandra van Gasteren – Graphics & Animation openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation mag de geleverde producten gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
 5. De Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Sandra van Gasteren – Graphics & Animation van enige afspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Sandra van Gasteren – Graphics & Animation sluit met haar Opdrachtgevers.

Artikel 11. Aansprakelijkheid, vrijwaring en garanties

 1. De Opdrachtgever is gehouden Sandra van Gasteren – Graphics & Animation te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Sandra van Gasteren – Graphics & Animation in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
 2. Indien Sandra van Gasteren – Graphics & Animation aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Sandra van Gasteren – Graphics & Animation beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Zij is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade. Ook is schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.
 4. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuist en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sandra van Gasteren – Graphics & Animation kenbaar behoorde te zijn.
 5. Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarde dient in het licht van dit artikel te worden geïnterpreteerd.
 6. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden of voor de gevolgen van gebeurtenissen van derden die via Sandra van Gasteren – Graphics & Animation ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
 7. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Sandra van Gasteren – Graphics & Animation doorgevoerd.
 8. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation is niet aansprakelijk voor de onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Sandra van Gasteren – Graphics & Animation aanbieden of aanprijzen.
 9. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation maakt gebruik van software en diensten van derden. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan de Opdrachtgever, zoals een Maya bestand, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd aan de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
 10. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Sandra van Gasteren – Graphics & Animation vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Sandra van Gasteren – Graphics & Animation.
 11. De door Sandra van Gasteren – Graphics & Animation geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik binnen Nederland zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is en of deze voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
 12. Iedere vorm van garantie vervalt indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het product. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Sandra van Gasteren – Graphics & Animation geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 13. De Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken te onderzoeken, onmiddelijk op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. De Opdrachtgever behoort te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die de partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien er een gebrek is gevonden, dient de Opdrachtgever dit schriftelijk binnen 14 dagen te melden aan Sandra van Gasteren – Graphics & Animation. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten, zodat Sandra van Gasteren – Graphics & Animation in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Sandra van Gasteren – Graphics & Animation in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
 14. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Sandra van Gasteren – Graphics & Animation opdracht gegeven heeft.
 15. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 16. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Sandra van Gasteren – Graphics & Animation de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen.
 17. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Sandra van Gasteren – Graphics & Animation daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 18. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging inclusief administratie-, verzend- en reiskosten, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 12. Diverse bepalingen

 1. Op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten met Sandra van Gasteren – Graphics & Animation is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation heeft het recht een eventueel geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen kunnen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation kan op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
 5. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 13. Privacy statement

 1. Uw persoonlijke informatie en aangeleverde documenten blijven vertrouwelijk. Sandra van Gasteren – Graphics & Animation zal informatie zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer niet aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
 2. Gegevens van klanten worden maximaal 1 jaar (12 maanden) bewaard, tenzij de Opdrachtgever hier vanaf wilt wijken en deze gegevens eerder vernietigd of gewijzigd wilt hebben.

Laatste wijziging: 23 augustus 2023

Comments are closed.